LeidRaad 2016-2020

SAAM heeft alle planvorming en verantwoording uitgezet in kalenderjaren.

Voor het schoolplan betekent dit, dat de periode die dit omvat loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020; een periode van 4 jaar. Dit sluit aan bij de cyclus van management and control (Macon-cyclus), waarin scholen resultaatverplichtingen formuleren, die voor kalenderjaren zijn vastgesteld.

 

Deze resultaatverplichtingen betreffen de gebieden:

1. Onderwijs
2. Personeel
3. Kwaliteitszorg
4. Financiën

 

Het ligt voor de hand de inhoud van het schoolplan (ook wel LeidRaad genoemd) te relateren aan deze vier gebieden, waarbij uitgegaan wordt van afspraken die alle scholen binnen de stichting aangaan, maar wel in de uitwerking een schoolspecifieke inhoud kennen. Hiermee wordt ook aangesloten bij wat wordt beschreven in de WP; "artikel 12.Het schoolplan onderscheidt een bovenschools gedeelte en een schoolspecifiek gedeelte. De opbouw is, waar mogelijk, identiek. De bovenschoolse inhoud is op alle scholen gelijk, de schoolspecifieke delen vanzelfsprekend niet.”


We maken de keuze het schoolplan kort en kernachtig te houden: het geeft in grote lijnen de ontwikkelrichting van de school weer. Waar mogelijk wordt verwezen naar bestaande beleidsdocumenten. Inhoud en verantwoording van ontwikkelingen zijn terug te vinden in jaarverslagen en jaarplannen, welke samengevat worden in het Managementcontract met de individuele scholen.We denken hiermee op een efficiënte manier voldoende recht te doen aan datgene wat binnen de scholen gebeurt en tegelijkertijd te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen.

 

Er is een apart schoolplan voor beide vormen van onderwijs wij aanbieden. Daar waar in de schoolplannen gesproken wordt over leerkracht(en) worden zowel leerkracht(en) als coach(es) bedoeld.

 

Bij de verschillende beleidsvoornemens wordt gesproken over:

Plan:    Plannen van de bewuste activiteiten
Do:       Uitvoeren van de bewuste activiteiten
Check: Evalueren en eventueel bijstellen
Act:      Definitief implementeren

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren