Aanmelden

Kinderen kunnen worden aangemeld vanaf 2,5 jarige leeftijd. Kiest u voor De Fonkeling dan ontvangen wij van u graag ons Aanmeldformulier (graag onder overlegging van een kopie van een officieel document waarop het BSN van het kind staat). U kunt het inleveren bij de administratie van school, dit kan persoonlijk op kantoor (bij de hoofdingang van het gebouw Tweede Stroming - Landbouwlaan) of door het sturen van een algemeen punt bsdefonkeling apestaart saamscholen punt nl.

 

Voor het aanmelden van leerlingen die momenteel al basisonderwijs volgen (zogenaamde zij-instromers) geldt onderstaande procedure:

  • De eerste kennismaking vindt plaats op afspraak met een Teamleider. Deze geeft uitleg over de werkwijze van de school en informeert de ouders over de verdere aannameprocedure. De schoolgids staat ter inzage op de website en kan desgewenst worden gedownload.
    Wanneer u uw kind inschrijft op De Fonkeling, dient u het ingevulde inschrijfformulier en het Burger Service Nummer van uw kind(eren) en de legitimatiebewijzen van de wettelijke vertegenwoordigers te overleggen.
  • Als u besluit om uw kind aan te melden, informeert de intern begeleider bij de vorige school over leervorderingen. Hij/zij doet navraag over eventuele extra zorg en inventariseert of er behoefte is aan specifiek onderwijs. Zo nodig doet de intern begeleider aanvullend onderzoek.
  • Tijdens een overleg tussen de locatieleider en intern begeleider wordt besproken in welke (thuis)groep uw kind geplaatst zou kunnen worden en vindt afstemming plaats over aanbod van de school en behoefte aan onderwijs van uw kind(eren).
  • De directeur beslist uiteindelijk over de definitieve plaatsing.

Voor bovenstaande procedure is een minimale periode van vijf werkdagen benodigd, waarbij tevens geldt dat het aanmeldformulier uiterlijk zes weken voor een eventuele schoolvakantie bij ons ingeleverd dient te zijn.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren