MedezeggenschapsRaad

Onze school heeft – zoals de wet voorschrijft – een MedezeggenschapsRaad (MR). De MR is een overlegorgaan tussen teamleden/ouders aan de ene kant en de schoolleiding aan de andere kant. Tevens zijn wij vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van SAAM*. Via de medezeggenschapsraad kunt u als ouder, leerling of medewerker invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt bijvoorbeeld meebeslissen over het schoolplan of over eventuele fusieplannen van een onderwijsinstelling.

 

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 5 ouders en 5 leerkrachten. De MR heeft adviesrecht en/of instemmingsrecht over onderwerpen die met de beleidsontwikkeling van de school te maken hebben. Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden voor een of meerdere plaatsen in de MR. Deze verkiezingen zijn schriftelijk. 

 

In principe zijn alle MR-vergaderingen openbaar; als u aanwezig wilt zijn bij een vergadering kunt u dat door middel van een bericht via SchouderCom bij de MR kenbaar maken. De agenda wordt in de week voorafgaand aan de vergadering geplaatst in de MR map die u kunt vinden onder het tabblad Documenten op SchouderCom. Na de vergadering krijgt u een bericht via SchouderCom met een samenvatting van de belangrijkste punten die besproken zijn en kunt u de notulen vinden in SchouderCom in de MR map onder het tabblad Documenten.

 

De leden van onze MR zijn:

Voorzitter Mart van Grinsven Personeelsgeleding 1e stroming
Secretariaat Judy Goedhart Oudergeleding 1e stroming
Oudergeleding MR Marloes Groenewegen Ouder 1e stroming
  Jacco Peter Hooiveld Ouder 2e stroming
  Rian Schuts  Ouder 1e stroming
  Mijke van Poppel Ouder 2e stroming
Personeelsgeleding MR Jetty Basten   Coach 2e stroming
  René van Erp Leerkracht 1e stroming
  Manon van Munster  Leerkracht 1e stroming
  Ingrid van Schaik Intern Begeleider 2e stroming

 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met één van de MR leden door een bericht te sturen via SchouderCom of het versturen van een mr punt bsdefonkeling apestaart saamscholen punt nl.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren